Latvijas Kuģniecība
 
 

A/s “Latvijas kuģniecība” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Atpakaļ

A/s “Latvijas kuģniecība” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

2012. gada 25. jūlijā / Ziņas

1. 2011.gada pārskatu apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2011.gada pārskatu.

3) Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2011.gada konsolidēto pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2. 2011.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (mātes uzņēmuma) 2011.gada peļņu 854 866 LVL (astoņi simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši lati) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3. Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzijai.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2012.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr. 5).

2)  Pilnvarot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2012.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” apstiprinātā 2012.gada budžeta ietvaros.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

1) Ievērojot, ka Mihails Dvoraks (Mikhail Dvorak) ir atstājis akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amatu, ar 2012.gada 25.jūliju atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amata Lahsen Idiken un Jozef Hubertus Johannes Baardemans.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 25.jūlijā:

2.1. Lahsen Idiken, dzimis [..] , adrese: [..];

2.2. Nafiset Negouch, [..], adrese: [..];

2.3. Jozef Hubertus Johannes Baardemans, [..], adrese: [..].

3) Noteikt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu ne lielāku par EUR 28 000,- (divdesmit astoņi tūkstoši eiro) ekvivalentu latos, pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valde