Latvijas Kuģniecība
 
 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība”  2013. gada 17.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Atpakaļ

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība”  2013. gada 17.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

2013. gada 17. oktobrī / Ziņas

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība”  2013. gada 17.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

1. Padomes vēlēšanas.

1. Atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Padomes locekļa amata ar 2013.gada 17.oktobri Vladimir Egger, Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Rubil Yilmaz, Mark Morrell Ware, Christophe Theophanis Matsacos, Simon Digby Boddy, Ivaru Girgensonu, Oļegu Stepanovu, Mārtiņu Kvēpu, Sergeju Šutovu (Serguei Choutov), Jaakko Sakari Mikael Salmelin.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2. Ievēlēt akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” Padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 17.oktobrī:
1) Robert Kirkup;
2) Simon Boddy;
3) Rubil Yilmaz;
4) Vladimir Egger;
5) Javed Ahmed;
6) Christophe Theophanis Matsacos;
7) Mikhail Dvorak;
8) Ivaru Girgensonu;
9) Kristo Oidermaa;
10) Oļegu Stepanovu;
11) Mārtiņu Kvēpu;
12) Artūru Lēmani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.
3. Uzdot Robert Kirkup sasaukt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
4. Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu) apmērā gadā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Jaunievēlētais padomes loceklis Roberts Kirkups kopš 2013.gada 1.septembra ieņem valdes priekšsēdētāja amatu akciju sabiedrībā „Ventspils nafta”. R. Kirkups ir arī „Ventspils nafta” meitassabiedrību - SIA „LatRosTrans” padomes priekšsēdētājs, kā arī SIA „Ventspils nafta termināls” padomes loceklis. Naftas un cukura industrijā darbojas vairāk nekā 17 gadus. 1996. gadā pievienojies „Vitol Group”, ieņemot dažādus amatus naftas un cukura tirdzniecībā. Kopš 2006. gada jūlija ir bijis apstiprināts kā globālais cukura tirdzniecības vadītājs Vitol S.A. Papildus, viņš bija valdes loceklis Pasaules Cukura Asociācijā par ICE (Starpkontinentālās apmaiņas) Nr.11 - jēlcukura nākotnes līgumiem, kā arī joprojām ir padomes loceklis Londonas Cukura Asociācijā, kur viņš ir arbitrs. Profesionālā izglītība: Bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā ar atzinību. Roberta Kirkupa īpašumā nav AS „Latvijas kuģniecība” akciju.

Jaunievēlētais padomes loceklis Kristo Oidermaa ir strādājis finanšu sektorā kopš 2006.gada un šobrīd ieņem portfeļa pārvaldnieka amatu LHV Asset Management. Iepriekš viņš ir strādājis par vecāko analītiķi LHV Bank, kā arī pildījis analītiķa pienākumus Avaron Asset Management un Trigon Capital. K.Oidermaa ir ieguvis bakalaura grādu ekonomikā Mančesteras Universitātē, kā arī ieguvis CFA sertifikātu. Viņam nepieder akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” akcijas.

Jaunievēlētā padomes locekļa Artūra Lēmaņa profesionālas pieredzes apraksts tiks publicēts tiklīdz tas tiks saņemts.

Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valde


Elīna Dobulāne,  komunikācijas konsultante
AS "Latvijas kuģniecība"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/
LSC Shipmanagement  www.lk.lv/en/shipmanagement