Latvijas Kuģniecība
 
 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2014.gada 11.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

Atpakaļ

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2014.gada 11.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

2014. gada 11. jūnijā / Ziņas

1. 2013.gada pārskatu apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu, revīzijas komitejas ziņojumu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2013.gadu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2013.gada pārskatu (pielikumā Nr. ___).
3) Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2013.gada konsolidēto pārskatu (pielikumā Nr. ___).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 100% balsu balsojot “par”.

2. 2013.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (mātes uzņēmuma) 2013.gada peļņu 285 620 LVL (divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti divdesmit lati) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 100% balsu balsojot “par”.

3. Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskatu revīzijai.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2014.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr. 5).
2) Uzdot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdei noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2014.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz EUR 92 000 (deviņdesmit divi tūkstoši euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 100% balsu balsojot “par”.

4. Uzrādītāja akciju denominācija no latiem uz euro un grozījumi statūtos.

1) Veikt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” uzrādītāja akciju denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 200 000 000 (divi simti miljoni) uzrādītāja akcijās ar katras uzrādītāja akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit centi).
2) Noteikt, ka akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” uzrādītāja akciju denominācijas datums (aprēķina datums) ir 2014.gada 30.jūnijs (dienas beigas).
3) Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” uzrādītāja akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos vērtību (pozitīvo starpību) EUR 4 574 362,13 apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” rezervēs.
4) Apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” statūtos, izsakot statūtu 2.punktu jaunā redakcijā:

“2. Pamatkapitāls un akciju veidi.
2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 280 000 000 (Divi simti astoņdesmit miljoni euro), kuru veido 200 000 000 (divi simti miljoni) dematerializētas uzrādītāja akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (Viens euro un četrdesmit centi). Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.”
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 100% balsu balsojot “par”.

5. Pamatkapitāla samazināšana un grozījumi statūtos.

1) Samazināt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” pamatkapitālu par EUR 220 000 000 (divi simti divdesmit miljoniem euro) līdz EUR 60 000 000 (sešdesmit miljoniem euro), samazinot uzrādītāja akcijas nominālvērtību no EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit centi) līdz EUR 0,30 (trīsdesmit centi), tādējādi sedzot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” iepriekšējos gados uzkrātos zaudējumus EUR 220 000 000 (divi simti divdesmit miljoni euro) apmērā.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus (pielikumā Nr. ____).
3) Noteikt, ka akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” aprēķina datums pamatkapitāla samazināšanai ir 2014.gada 1.septembris.
4) Noteikt, ka kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
5) Apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” statūtos, izsakot statūtu 2.punktu jaunā redakcijā:

“2. Pamatkapitāls un akciju veidi.
2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 60 000 000 (sešdesmit miljoni euro), kuru veido 200 000 000 (divi simti miljoni) dematerializētas uzrādītāja akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0,30 (trīsdesmit centi). Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.”

6) Noteikt, ka darba kārtības jautājuma „Pamatkapitāla samazināšana un grozījumi statūtos” lēmuma 1. – 5. punkti stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, 99.55% balsu balsojot “par”.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valde

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS "Latvijas kuģniecība"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/