Latvijas Kuģniecība
 
 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2015.gada 16.jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

Atpakaļ

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2015.gada 16.jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

2015. gada 16. jūlijā / Ziņas

1. Padomes vēlēšanas. 

1) Ar mērķi ievēlēt Padomi pilnā sastāvā, atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Padomes locekļa amata ar 2015.gada 16.jūliju Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Andrea Clare Schlaepfer, Varvara Maximova, Olga Kurenkova, Dmitrij Yudin, Boris Bednov, Kristo Oidermaa, Giovanni Fagioli un Artūru Neimani. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

2) Ievēlēt akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” Padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 16.jūlijā:

  1. Vladimir Egger;
  2. Andrea Schlaepfer;
  3. Varvara Maximova;
  4. Olga Kurenkova;
  5. Boris Bednov;
  6. Dmitrij Yudin;
  7. Aleksej Tarasov;
  8. Giovanni Fagioli
  9. Kristo Oidermaa;
  10. Artūrs Neimanis. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis. 

3) Uzdot Vladimir Egger sasaukt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu. 

4) Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” padomes locekļu pienākumu pildīšanu 0.00 EUR (nulle euro) apmērā gadā. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

2. Par izlīgumu līgumu slēgšanu. 

1. Apstiprināt mierizlīgumu slēgšanu, aktīvajās tiesvedībās, kurās tieši vai netieši iesaistīti bijušie akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (tālāk tekstā – LK) valdes un padomes locekļi vai ar viņiem tieši vai netieši saistītas personas kā atbildētāji, atsakoties no visiem prasījumiem, ar nosacījumu, ka atbildētāji atsakās no tiesībām uz tiesāšanās izdevumu atlīdzību un atsakās no atbildētāju celtajiem prasījumiem tiesu procesos prasībās pret LK, tajā skaitā, bet ne tikai: 

1.1. Civillietā Nr. C04301211, ar prasītāju LK un atbildētājiem: Imantu Sarmuli, Andri Linužu, Edvīnu Bērziņu, Māri Gaili, Kārli Boldiševicu, Gunti Ločmeli, Uldi Pumpuru, Olgu Pētersoni, Vladimiru Solomatinu, Ansi Sormuli, Normundu Staņēviču, Andri Vilcmeieru, Svenu Zālīti, Miku Ekbaumu un Volodymyr Koshkul;

1.2. Civillietā Nr. C27161211, ar prasītāju LK un atbildētājiem: Imantu Sarmuli, Raivi Veckāganu, Andri Linužu, Māri Gaili, Vladimiru Solomatinu, Andri Vilcmeieru, Kārli Boldiševicu, Gunti Ločmeli, Uldi Pumpuru, Olgu Pētersoni, Ansi Sormuli, Normundu Staņēviču, Svenu Zālīti, Miku Ekbaumu un Volodymyr Koshkul;

1.3. Civillietā Nr. C04302611 ar prasītāju LK un atbildētājiem: Imantu Sarmuli, Raivi Veckāganu, Andri Linužu, Māri Gaili, Vladimiru Solomatinu, Andri Vilcmeieru, Kārli Boldiševicu, Gunti Ločmeli, Uldi Pumpuru, Olgu Pētersoni, Ansi Sormuli, Normundu Staņēviču, Svenu Zālīti, Miku Ekbaumu un Volodymyr Koshkul;

1.4. Civillietā Nr. C04241511, ar prasītāju LK un atbildētājiem: Zigurdu Krastiņu, Miku Ekbaumu, Volodymyr Koshkul, Vladimiru Solomatinu un Ansi Sormuli;

1.5. Civillietā Nr. C04241211, ar prasītāju LK un atbildētājiem: "O.Cers un J.Jurkāns" zvērinātu advokātu birojs, Normundu Staņēviču, Svenu Zālīti un Raivi Veckāganu;

1.6. Civillietā Nr. C04240811, ar prasītāju LK un atbildētājiem: Zvērināta advokāta Andra Grūtupa birojs, Gunti Ločmeli, Uldi Pumpuru, Māri Gaili, Olgu Pētersoni, Imantu Sarmuli, Andri Linužu un Edvīnu Bērziņu;

1.7. Civillietā Nr. C04257411, ar prasītāju LK un atbildētājiem: Māri Gaili, Kārli Boldiševicu, Gunti Ločmeli, Uldi Pumpuru, Olgu Pētersoni, Vladimiru Solomatinu, Ansi Sormuli, Normundu Staņēviču, Andri Vilcmeieru, Svenu Zālīti, Miku Ekbaumu un Volodymyr Koshkul;

1.8. Vispārējā izlīguma un Londonas tiesvedību izlīguma lietās, ciktāl tās attiecas uz iepriekšminētajiem bijušajiem LK valdes un padomes locekļiem vai ar viņiem tieši vai netieši saistītajām personām. 

2. Pilnvarot LK valdes priekšsēdētāju Robert Kirkup vienoties un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus mierizlīgumu slēgšanai, tai skaitā izlīguma ietvaros paredzot tiesības atteikties no prasījumiem. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

Jaunievēlētais padomes loceklis Aleksejs Tarasovs (Aleksej Tarasov) ir AS „Ventspils nafta” valdes loceklis kopš 2011. gada 6. janvāra, pārvēlēts uz 3 gadu termiņu 2013.gada 26.jūnijā. Kopš 1986. gada strādājis uzņēmumā Mažeiķu nafta. 1997. gadā pievienojās „Vitol” Lietuvas birojam, ieņemot tehniskā speciālista amatu. Galvenās specializācijas jomas: loģistika, transports, produktu uzglabāšana un kvalitātes kontrole. Profesionālā izglītība: grāds inženierzinātnēs Sanktpēterburgas VVMURE akadēmijā (pašlaik – A.S.Popova vārdā nosauktais Jūras radioelektronikas institūts). Alekseja Tarasova īpašumā nav AS „Latvijas kuģniecība” akciju. 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valde 

Elīna Dobulāne,  komunikācijas konsultante
AS "Latvijas kuģniecība"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/