Latvijas Kuģniecība
 
 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2015.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Atpakaļ

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2015.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

2015. gada 27. aprīlī / Ziņas

1. 2014.gada pārskatu apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu, revīzijas komitejas ziņojumu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2014.gadu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2014.gada pārskatu (pielikumā Nr. ___).

3) Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2014.gada konsolidēto pārskatu (pielikumā Nr. ___).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2014.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (mātes uzņēmuma) 2014.gada peļņu 1 611 473 EUR (viens miljons seši simti vienpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu revīzijai.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2015.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „KPMG Baltics” (komercsabiedrības licences nr. 55).

Uzdot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdei noslēgt līgumu ar SIA „KPMG Baltics” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2015.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz EUR  87 000 (astoņdesmit septiņi tūkstoši euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Padomes vēlēšanas.

1) Atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Padomes locekļa amata ar 2015.gada 27.aprīli Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Simon Boddy, Andrea Clare Schlaepfer, Varvara Maximova, Julia Vershchagina, Olga Kurenkova, Giovanni Fagioli, Kristo Oidermaa un Ivaru Girgensonu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” Padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 27.aprīlī:

  1. Vladimir Egger, 
  2. Rubil Yilmaz, 
  3. Andrea Clare Schlaepfer, 
  4. Varvara Maximova, 
  5. Olga Kurenkova,
  6. Dmitrij Yudin,
  7. Boris Bednov,
  8. Kristo Oidermaa,
  9. Giovanni Fagioli,
  10. Artūrs Neimanis.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

3) Uzdot Vladimir Egger sasaukt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4) Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” padomes locekļu pienākumu pildīšanu 0.00 EUR (nulle euro) apmērā gadā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšanas revīzijas komitejai.

1) Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 25.jūlijā:

1. Lahsen Idiken, dzimis [..], adrese: [..];

2. Nafiset Negouch, dzimusi [..], adrese: [..];

3. Jozef Hubertus Johannes Baardemans, dzimis [..], adrese: [..].

2) Noteikt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu ne lielāku par EUR 10 000,- (desmit tūkstoši euro), pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Jaunievēlētais padomes loceklis Boriss Bednovs (Boris Bednov) ir AS „Ventspils nafta” valdes loceklis kopš 2010. gada 28. aprīļa. Profesionālis naftas un tranzīta biznesā – karjeru sācis 1982. gadā kā naftas pārstrādes inženieris, kopš 1993. gada darbojies naftas tirdzniecībā. No 1996.gada līdz 2014.gadam vadīja „Vitol” Lietuvas biroju, bet kopš 2014.gada augusta ieņem vadošu amatu SIA “Vitol Baltics” birojā Rīgā. Profesionālā izglītība: absolvējis D. Mendeļejeva ķīmijas tehnoloģijas universitāti Krievijā. Borisa Bednova īpašumā nav AS „Latvijas kuģniecība” akciju.

Jaunievēlētais padomes loceklis Dmitrijs Judins (Dmitrij Yudin) ir strādājis “Baltkrievijas naftas kompānijā” kopš 2009.gada. 2014.gada maijā viņš uzsāka darbu Vitol Services B.V. (Nīderlande) reprezentācijas birojā, bet tā paša gada decembrī pievienojās SIA “Vitol Baltics”, kur nodarbojas ar naftas tirdzniecību. Profesionālā izglītība: ekonomikas grāds, kas iegūts Baltkrievijas Nacionālajā politehniskajā institūtā. Dmitrija Judina īpašumā nav AS „Latvijas kuģniecība” akciju.

Jaunievēlētais padomes loceklis Artūrs Neimanis ir Labklājības Ministrija padomnieks administratīvajos, finanšu un personāla politikas jautājumos kopš 2014.gada janvāra. Iepriekš ieņēmis dažādus ar drošību saistītus vadošus amatus GE Money Bank. A.Neimanis ir absolvējis Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, kur ieguvis uzņēmējdarbības vadības bakalaura grādu un Latvijas Policijas akadēmiju, kur ieguvis jurista kvalifikāciju. Artūra Neimaņa īpašumā nav AS „Latvijas kuģniecība” akciju.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valde

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 500 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 7 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Papildu informācija:
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS “Latvijas kuģniecība”
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.lk.lv