Latvijas Kuģniecība
 
 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2015.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Atpakaļ

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2015.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2015. gada 13. aprīlī / Ziņas

1. 2014.gada pārskatu apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu, revīzijas komitejas ziņojumu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2014.gadu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2014.gada pārskatu (pielikumā Nr. ___).

3) Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2014.gada konsolidēto pārskatu (pielikumā Nr. ___).

2.  2014.gada peļņas izlietošana. 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (mātes uzņēmuma) 2014.gada peļņu 1 611 473 EUR (viens miljons seši simti vienpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

3. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu revīzijai.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2015.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr. 5).

2) Uzdot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdei noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2015.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz EUR 90 000 (deviņdesmit tūkstoši euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Padomes vēlēšanas. 

1) Atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Padomes locekļa amata ar 2015.gada 27.aprīli Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Simon Boddy, Andrea Clare Schlaepfer, Varvara Maximova, Julia Vershchagina, Olga Kurenkova, Giovanni Fagioli, Kristo Oidermaa un Ivaru Girgensonu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” Padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 27.aprīlī:

 1. __________________________,
 2. __________________________,
 3. __________________________,
 4. __________________________,
 5. __________________________,
 6. __________________________,
 7. __________________________,
 8. __________________________,
 9. __________________________,
 10. __________________________,
 11. __________________________,
 12. __________________________.

3) Uzdot ______________ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4) Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” padomes locekļu pienākumu pildīšanu 0.00 EUR (nulle euro) apmērā gadā.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšanas revīzijas komitejai.

1) Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 25.jūlijā:

1. Lahsen Idiken, dzimis [..], adrese: [..];

2. Nafiset Negouch, dzimusi [..], adrese: [..];

3. Jozef Hubertus Johannes Baardemans, dzimis [..], adrese: [..].

2) Noteikt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu ne lielāku par EUR 10 000,- (desmit tūkstoši euro), pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valde

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 500 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 7 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Papildu informācija:
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS “Latvijas kuģniecība”
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.lk.lv