Latvijas Kuģniecība
 
 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2016.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Atpakaļ

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2016.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2016. gada 12. aprīlī / Ziņas

1. 2015.gada pārskatu apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu, revīzijas komitejas ziņojumu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2015.gadu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2015.gada pārskatu (pielikumā Nr. ___).

3) Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2015.gada konsolidēto pārskatu (pielikumā Nr. ___).

 

2. 2015.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (mātes uzņēmuma) 2015.gada peļņu 1 017 470 EUR (viens miljons septiņpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit euro) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

 

3. Revidenta ievēlēšana 2016.gada pārskatu revīzijai.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2016.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „KPMG Baltics” (komercsabiedrības licences nr. 55).

2) Uzdot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdei noslēgt līgumu ar SIA „KPMG Baltics” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2016.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz EUR  87 000 (astoņdesmit septiņi tūkstoši euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

4. Padomes vēlēšanas.

1) Atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Padomes locekļa amata ar 2016.gada 26.aprīli Vladimiru Eggeru; Andrea Schlaepfer, Varvaru Maximovu, Olgu Kurenkovu, Borisu Bednovu, Dmitriju Yudinu, Alekseju Tarasovu, Giovanni Fagioli, Kristo Oidermaa un Artūru Neimani.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” Padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2016.gada 26.aprīlī: 

1. __________________________, 

2. __________________________,

3. __________________________, 

4. __________________________, 

5. __________________________,

6. __________________________, 

7. __________________________, 

8. __________________________,

9. __________________________, 

10. __________________________, 

11. __________________________,

12. __________________________, 

3) Uzdot ______________ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4) Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” padomes locekļu pienākumu pildīšanu 0.00 EUR (nulle euro) apmērā gadā. 

 

5. Pamatkapitāla palielināšana un ar to saistītie statūtu grozījumi.

1) Palielināt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” pamatkapitālu par EUR 60 000 000 (sešdesmit miljoniem euro) līdz EUR 120 000 000 (viens simts divdesmit miljoniem euro), emitējot 200 000 000 (divi simti miljoni) uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 0,30 EUR (trīsdesmit centi).

2) Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā Nr. ____).

3) Apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” statūtos, izsakot statūtu 2.punktu jaunā redakcijā:

“2. Pamatkapitāls un akciju veidi.

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 120 000 000 (viens simts divdesmit miljoni euro), kuru veido 400 000 000 (četri simti miljoni) dematerializētas uzrādītāja akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0,30 (trīsdesmit centi). Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.” 

4) Pēc pamatkapitāla palielināšanas pabeigšanas, iekļaut akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” jaunemitētās akcijas akciju sabiedrības „Nasdaq Rīga” Oficiālajā sarakstā. 

5) Pilnvarot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdi izstrādāt un apstiprināt emisijas prospektu akciju emisijai, prospektu akciju iekļaušanai akcijas akciju sabiedrības „Nasdaq Rīga” Oficiālajā sarakstā, kā arī citus nepieciešamos dokumentus.

AS “Latvijas kuģniecība” valde

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi