Latvijas Kuģniecība
 
 

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2017.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

Atpakaļ

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2017.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

2017. gada 26. aprīlī / Ziņas

1. 2016. gada pārskatu apstiprināšana

1)    Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valdes, padomes ziņojumus un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2016. gadu.

2)    Apstiprināt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2016. gada pārskatu.

3)    Apstiprināt akciju sabiedrības LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2016. gada konsolidēto pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2016.gada peļņas izlietošana 

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (mātes uzņēmuma) 2016. gada peļņu 696 247 EUR (seši simti deviņdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi euro) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2017.gada pārskatu revīzijai 

1)    Par akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” revidentu 2017. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „KPMG Baltics” (komercsabiedrības licences nr. 55).

2)    Uzdot akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valdei noslēgt līgumu ar SIA „KPMG Baltics” par akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2017. gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz EUR  87 000 (astoņdesmit septiņi tūkstoši euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

4. Padomes vēlēšanas

1)    Atsaukt no akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” Padomes locekļa amata ar 2017. gada 26. aprīli Vladimiru Eggeru, Andrea Schlaepfer, Varvaru Maximovu, Olgu Kurenkovu, Kasparu Bunni, Dmitriju Yudinu, Alekseju Tarasovu, Giovanni Fagioli, Kristo Oidermaa un Artūru Neimani.

2)    Ievēlēt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” Padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2017. gada 26. aprīlī:

  1. Vladimiru Eggeru,
  2. Andrea Schlaepfer,
  3. Varvaru Maximovu,
  4. Olgu Kurenkovu,
  5. Nafisetu Negauch,
  6. Dmitriju Yudinu,
  7. Alekseju Tarasovu,
  8. Giovanni Fagioli,
  9. Kristo Oidermaa,
  10. Artūru Neimani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

3)    Uzdot Vladimiram Eggeram sasaukt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4)    Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” padomes locekļu pienākumu pildīšanu 0.00 EUR (nulle euro) apmērā gadā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Jaunievēlētā padomes locekle Nafiseta Negauch ir akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” revīzijas komitejas locekle. N. Negauch 2002. gadā ir beigusi Maskavas Valsts universitātes Starptautisko sakaru fakultāti un kopš 2002. gada strādā VNT S.A. pārstāvniecības Maskavā Finanšu departamentā, kur šobrīd ieņem finanšu kontroliera amatu. N.Negauch nepieder akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” akcijas.

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde