Latvijas Kuģniecība
 
 

AS “Latvijas kuģniecība” 12 mēnešu neauditētie rezultāti

Atpakaļ

AS “Latvijas kuģniecība” 12 mēnešu neauditētie rezultāti

2017. gada 24. februārī / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” (LK) un tās meitas struktūru neauditēts finanšu rezultāts par 2016. gadu ir tīrie zaudējumi USD 25.18 miljonu apmērā (2015. gadā – tīrie zaudējumi USD 7.22 miljonu). Šāds rezultāts galvenokārt skaidrojams ar strauju LK Koncerna flotes vērtības samazinājumu USD 24.13 miljonu apmērā un USD izteiksmē ar USD/EUR valūtas kursa negatīvo ietekmi USD 3.67 miljonu apmērā.

LK koncerna (Koncerna) kopējie ienākumi palielinājās un sasniedza USD 99.71 miljonus (2015. gadā – USD 92.84 miljoni), pateicoties lielākiem ienākumiem no esošajiem laika nomas līgumiem, kas noslēgti 2015.gada vidū, kad kuģu frakts likmes bija augstākas. Turklāt, salīdzinoši lielāka daļa kuģu bija nodarbināta reisu nomā, kur ienākumus veido arī bunkura apmaksa, ostu nodevas un komisijas maksas, bet kas kopumā tik un tā palielināja operatīvos neto ienākumus par USD 2.7 miljoniem. Papildu ienākumus radīja arī tehnisko vadības pakalpojumu sniegšana trešajām pusēm un Koncernam piederošo nekustamo īpašumu noma. 

Pēdējo trīs finanšu gadu galvenie LK koncerna finanšu rādītāji par 12 mēnešu periodu (miljonos USD):

 

2014

2015

2016

Apgrozījums (milj. USD)

91.29

92.84

99.71

Neto zaudējumi (milj. USD)

-31.16

-7.22

-25.18

% no apgrozījuma

-34.13%

-7.78%

-25.25%

Bruto peļņa pirms nolietojuma (milj. USD)

46.57

53.81

56.29

% no apgrozījuma

51.01%

57.96%

56.46%

EBITDA – peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (milj. USD)

39.59

46.62

49.59

% no apgrozījuma

43.37%

50.22%

49.74%

EBIT – peļņa pirms procentiem un nodokļiem

(milj. USD)

20.85

26.68

8.96

% no apgrozījuma

22.84%

28.74%

8.98%

Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem un ārkārtas posteņiem

(milj. USD)

12.68

18.85

-2.61

% no apgrozījuma

13.89%

20.30%

-2.62%

Aktīvu atdeve (%)

-6.62%

-1.69%

-6.52%

Pašu kapitāla atdeve (%)

-16.33%

-4.53%

-16.77%

EPS – peļņa par akciju (USD)

-0.16

-0.04

-0.13

Likviditātes koeficients (ātrs)

1.3

0.8

1.5

P/E (cenas/peļņas) attiecība

n/a

n/a

n/a

2016. gada jūnijā LK koncerns panāca vienošanos ar banku “Crédit Agricole Corporate and Investment Bank” par USD 33.2 miljonu aizdevuma termiņa pagarināšanu uz diviem gadiem diviem vidēja izmēra tankkuģiem “Latgale” un “Zemgale”.

2016. gada decembrī Koncerns panāca vienošanos par līguma nosacījumiem ar trīs banku sindikātu – HSH Nordbank, DVB Bank SE, SEB (Stockholm) – par esošā 2017. gada jūnijā atmaksājamā USD 360 miljonu kredīta pārfinansēšanu. Kredīta refinansēšanas nosacījumi tiks noteikti galējā līguma variantā. Kamēr par galējiem nosacījumiem vēl tiek diskutēts, LK paredz, ka atlikušo USD 121 miljonu tā atmaksās līdz 2022. gada 30. jūnijam. Līdz 2016. gada 31. decembrim LK koncerns ir izpildījis visus esošajos aizņēmuma līgumos noteiktos finanšu rādītājus.

Uz 2016. gada 31. decembri LK koncerna aktīvu kopējā vērtība bija USD 355.49 miljoni (2015. gada 31. decembrī – USD 417.02 miljoni). Samazinājums galvenokārt saistīts ar flotes nolietojumu un zaudējumiem no flotes vērtības pārvērtēšanas, kā arī Koncerna naudas līdzekļu atlikuma samazinājumu.

LK Koncerna sešpadsmit kuģu flotes sastāvs paliek nemainīgs, taču LK meitas uzņēmums SIA “LSC Shipmanagement” veic tehnisko vadību ne tikai LK piederošajai flotei, bet arī septiņiem trešo personu tankkuģiem, tādējādi kopā tehniski vadot divdesmit trīs kuģus. Šis apliecina trešo personu uzticību LK darbinieku profesionalitātei un kompetencei, kā arī visam Koncernam kopumā. Sagaidāms, ka kuģu tehniskās vadības pakalpojumu sniegšana citiem kuģu īpašniekiem tiks paplašināta arī 2017. gadā un turpmāk.

Flotes operatīvās darbības peļņa 2016. gadā nedaudz palielinājās līdz USD 53.73 miljonu (2015. gadā – USD 52.40 miljoni), pateicoties augstākiem ienākumiem no kuģu fraktēšanas līgumiem, kas 2015. gada laikā noslēgti ar augstākām frakts likmēm. 

Papildu informācija pieejama pielikumā pievienotajā 2016. gada nerevidētajā saīsinātajā konsolidētajā finanšu pārskatā.

LSC_Q4_2016_LV.pdf