Latvijas Kuģniecība
 
 

AS “Latvijas kuģniecība” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Atpakaļ

AS “Latvijas kuģniecība” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

2013. gada 25. jūlijā / Ziņas

1.      2012.gada pārskatu apstiprināšana.

1)      Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu,  revīzijas komitejas ziņojumu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2012.gadu.

2)      Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2012.gada pārskatu (pielikumā Nr. ___).

3)      Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2012.gada konsolidēto pārskatu (pielikumā Nr. ___).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2.      2012.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (mātes uzņēmuma) 2012.gada peļņu 73 939 LVL (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi lati) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


3.      Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskatu revīzijai.

1)      Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2013.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr. 5).

2)       Pilnvarot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2013.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” apstiprinātā 2013.gada budžeta ietvaros.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


4.      Grozījumi statūtos.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” statūtu grozījumus (pielikumā Nr. ____).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valde