Latvijas Kuģniecība
 
 

LK 2012.gada 25.jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Atpakaļ

LK 2012.gada 25.jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2012. gada 11. jūlijā / Ziņas

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2012.gada 25.jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

1. 2011.gada pārskatu apstiprināšana.

 1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu.
 2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2011.gada pārskatu.
 3. Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2011.gada konsolidēto pārskatu.

 2. 2011.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (mātes uzņēmuma) 2011.gada peļņu 854 866 LVL (astoņi simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši lati) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

3. Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzijai.

 1. Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2012.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr. 5).
 2.  Pilnvarot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2012.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” apstiprinātā 2012.gada budžeta ietvaros.

 4. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

 1. Ievērojot, ka Mihails Dvoraks (Mikhail Dvorak) ir atstājis akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amatu, ar 2012.gada 25.jūliju atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amata Lahsen Idiken un Jozef Jozef Hubertus Johannes Baardemans.
 2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 25.jūlijā:

  2.1. Lahsen Idiken, dzimis [..] , adrese: [..];

  2.2. Nafiset Negouch, [..], adrese: [..];

          2.3. Jozef Hubertus Johannes Baardemans, [..], adrese: [..].

3.  Noteikt akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu ne lielāku par EUR 28 000,- (divdesmit astoņi tūkstoši eiro) ekvivalentu latos, pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valde


Informācija par audita komisijas locekļa amatam izvirzīto jauno kandidāti

Audita komisijas locekļa amatam izvirzītā kandidāte Nafiset Negouch 2002.gadā ir beigusi Maskavas Valsts universitātes starptautisko sakaru fakultāti un kopš 2002.gada strādā VNT S.A. pārstāvniecības Maskavā finanšu departamentā, kur šobrīd ieņem finanšu kontroliera amatu. N.Negouch akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” akcijas nepieder.


Pielikumi:

LK_AC_CV_LV_25072012.pdf
LK_lemumu_projekti_birza_LV_25072012.pdf