Latvijas Kuģniecība
 
 

Par AS “Latvijas kuģniecība” otrā ceturkšņa neauditētajiem rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Latvijas kuģniecība” otrā ceturkšņa neauditētajiem rezultātiem

2017. gada 24. augustā / Ziņas

Latvijas kuģniecības (turpmāk – “LK” vai “Sabiedrība”) un tās meitas sabiedrību (turpmāk – “LK koncerns” vai “koncerns”) finansiālie rezultāti 2017. gada pirmajos sešos mēnešos bija peļņa USD 9.39 miljonu (EUR 8.60 miljoni) apmērā, pašu kapitāls eiro izteiksmē nedaudz samazinājās un bija EUR 137.66 miljoni jeb 0.69 EUR par vienu akciju, kas skaidrojams ar USD/EUR valūtu maiņas kursu svārstībām.

Koncerna finansiālais rezultāts 2017. gada pirmajos sešos mēnešos, galvenokārt, skaidrojams ar LK flotes vērtības samazinājumam izveidoto uzkrājumu reversēšanu USD 9.76 miljonu (EUR 8.55 miljonu) apmērā un peļņu no LK koncernam piederošā nekustamā īpašuma pārdošanas USD 2.00 miljonu (EUR 1.75 miljonu) apmērā. LK flotes kopējā patiesā tirgus vērtība atskaites periodā samazinājās par USD 8.25 miljoniem (EUR 7.22 miljoniem).

Komerciālās flotes kopējie ienākumi 2017. gada sešos mēnešos bija USD 47.15 miljoni (EUR 43.69 miljoni). Koncerna ienākumi atspoguļo zemākas frakts likmes, bet tos pozitīvi ietekmēja fakts, ka lielāka daļa kuģu bija nodarbināta reisu nomā, kur ienākumos tiek ieskaitītas arī reisu izmaksas. LK koncerna flotes kopējā neto uzskaites vērtība uz 2017. gada 30. jūniju bija USD 258.25 miljoni (EUR 226.27 miljoni).

Galvenie LK koncerna finanšu rādītāji par 6 mēnešu periodu no 2015. līdz 2017. gadam (miljonos USD): 

 

 

6M 2015

(USD)

 

6M 2016

(USD)

 

6M 2017

(USD)

Apgrozījums

45.81

50.08

47.15

EBITDA

23.80

27.94

20.64

Peļņa pirms ārkārtas posteņiem

10.25

(0.90)

(2.20)

Ārkārtas posteņi (zaudējumi/ienākumi no finanšu aktīviem)

0.65

0.01

2.00

Ārkārtas posteņi (flotes vērtības samazinājums/ flotes vērtības samazinājuma reversēšana)

(2.05)

(5.60)

9.80

Neto (zaudējumi)/peļņa

8.85

(6.66)

9.39

Koncerna sešpadsmit kuģu komercflotes sastāvs paliek nemainīgs, taču koncerna meitas sabiedrība „LSC Shipmanagement Ltd” veic tehnisko vadību ne tikai LK piederošajai flotei, bet arī deviņiem trešo personu tankkuģiem, tādējādi kopā tehniski vadot divdesmit piecus kuģus. 

LSC_Q2_2017_LV.pdf