Latvijas Kuģniecība
 
 

Kas un kā var pretendēt?

 

Kas var pretendēt uz atbalstu?

  •          Organizācijas un projekti, kas sniedz atbalstu bijušajiem AS “Latvijas kuģniecība” jūrniekiem
  •          Organizācijas un iestādes, kuru darbība vai īstenotie projekti ir vērsti uz vēsturiskā materiāla par jūrniecības nozares attīstību Latvijā saglabāšanu
  •          Iniciatīvas, kas sekmē jūrniecības nozares popularizēšanu Latvijā
  •          Studējošie, kuriem nepieciešama prakses vieta
  •          Bijušo LK jūrnieku radinieki (bijušo jūrnieku bēru izdevumu pabalstam)

Kas netiek atbalstīts?

  •         reliģiskās organizācijas
  •         izklaides pasākumi
  •         pašvaldības
  •         atsevišķi indivīdi (sportisti, mākslinieki)
  •         politiski pasākumi un priekšvēlēšanu aktivitātes

Procedūras apraksts.

Vērtēšanas kritēriji:

projekta mērķa/u atbilstība LK sabiedrības investīciju programmas mērķiem

projekta mērķa/u atbilstība organizāciju atlases kritērijiem (skatīt punktu, kas var un kas nevar pretendēt uz uzņēmuma atbalstu)

Pieteikumu izvērtēšana:

Pieteikumi tiek izvērtēti un LK atbalsts tiek piešķirts reizi pusgadā (izņemot pieteikumi praksei un bēru izdevumu kompensēšanai, kas tiek izskatīti regulāri). Aizpildītu pieteikuma anketu pretendenti aicināti līdz 30. jūnijam un 30. novembrim iesūtīt AS “Latvijas kuģniecība” (Elizabetes iela 1 Rīga, LV-1010  vai uz e-pastu lsc@lscgroup.lv).

Pieteikumu izvērtēšanas process:

Visus saņemtos pieteikumus, kas atbilst investīciju politikas mērķiem un kritērijiem un ir iesniegti atbilstoši šīm vadlīnijām, vienu reizi pusgadā izvērtē darba grupa, ko veido LK valde. Par rezultātiem pretendenti atteikuma gadījumā tiek informēti, nosūtot atbildi uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi, savukārt pozitīvas atbildes gadījumā, pretendentam nosūtot e-pastu un ievietojot informāciju LK interneta vietnē www.lk.lv .

Investīciju efektivitātes monitorings un uzraudzības kārtība:

LK interneta vietnē katru pusgadu tiek publicēta informācija par saņemto pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem, norādot, kuri projekti saņems finansējumu un kādā apmērā.

Atbalsta saņēmējs reizi gadā vai projektam (ja tas īsāks par vienu gadu) noslēdzoties sniedz LK atskaiti, atspoguļojot finansējuma izlietojumu, atskaiti par projekta sasniegtajiem rezultātiem, kā arī projekta atspoguļojumu masu medijos (ja tāds ir bijis). Atskaite nosūtāma AS “Latvijas kuģniecība” pa pastu (Elizabetes iela 1 Rīga, LV-1010) vai uz tās e-pastu lsc@lscgroup.lv