Latvijas Kuģniecība
 
 

Pārvalde

 

A/s “Latvijas kuģniecība” pārvaldes institūcijas ir akcionāru sapulce, padome un valde.

Akcionāru sapulce

Tikai sabiedrības akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskatu; aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu; padomes locekļu, revidentu, sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu; statūtu grozīšanu; pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu; sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju; sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, kā arī lemt par citiem likumā noteiktajiem jautājumiem.

Padome

Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padome darbojas saskaņā ar statūtiem un padomes reglamentu, un tās uzdevumos ietilpst valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana, valdes darbības uzraudzīšana; sabiedrības gada pārskata un valdes priekšlikuma par peļņas izlietošanu izskatīšana u.c. 

Valde

Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde, kas pārstāv sabiedrību, pārvalda to, atbild par tās komercdarbību un par sabiedrības grāmatvedības atbilstību likumiem. Valde pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem saskaņā ar likumiem, sabiedrības Statūtiem, akcionāru sapulces un sabiedrības padomes lēmumiem.